Strona Główna

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019-2020! :)

Uwaga Rodzice!

Ważne! Dotyczy otwarcia Przedszkola Krasnal z dniem 06.05.2020r.  w celu zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących.
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 781) Przedszkole Niepubliczne Krasnal będzie zapewniało opiekę dzieciom od dnia 06.05 br.
Rodzice, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dzieci do Przedszkola w okresie epidemii COVID-19 zostaną zobowiązani do zapoznania się z nową organizacją pracy i jej zaakceptowania.
Dorota Czoprowska, jako organ prowadzący Przedszkole Krasnal oświadcza, że dopełni wszelkich starań i wdroży odpowiednie procedury, aby zapewnić, możliwie bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz funkcjonowania Przedszkola Krasnal w okresie epidemii COVID-19.
Do dnia 05.05.2020r. Rodzice zostaną poinformowani w formie elektronicznej na stronie Facebook Przedszkola Krasnal oraz na stronie internetowej
www.krasnal-mk.pl o obowiązujących
od 06.05.2020r. do odwołania procedurach.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, proszę o informację do nauczycielek grup
do dnia 04.05.2020r. czy:
1. dziecko będzie chodziło do Przedszkola od (data) oraz w jakich godzinach
2. dziecko nie będzie chodziło do Przedszkola- będzie korzystało nadal z Przedszkola on-line


Wyślemy również na Państwa adresy e-mail oświadczenie, które będzie również dostępne
na stronie Facebook Przedszkola Krasnal i stronie internetowej www.krasnal-mk.pl.
Należy je przynieść podpisane w dniu, w którym przyprowadzicie Państwo dziecko do Przedszkola.

 
Dorota Czoprowska,
dyrektor i organ prowadzący
Przedszkola Niepublicznego Krasnal

WAŻNE DOKUMENTY!!!


Dotyczy dzieci uczęszczających
do Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”
w Malborku ul. Chopina 71
w okresie epidemii COVID- 19

 
 

              Malbork, dn.,……………………..

Dane rodzica/ opiekuna:

……………………………….....

.…………………………………

................................

 

 
 
 
Zgoda
 
       W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Krasnal” w  Malborku, ul. Chopina 71.
Jestem odpowiedzialny/-a za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. Zdaję sobie sprawę z istniejącego zagrożenia. W przypadku ewentualnego zachorowania placówka nie ponosi odpowiedzialności, wywiązując się z odpowiednich reżimów sanitarnych.
      Jednocześnie oświadczam, że w przeciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowałem/-łam
u siebie objawów infekcji, nie miałem/-łam kontaktu z osobą objętą kwarantanną, oraz nie przebywałem/-łam poza granicami Polski.
        Poświadczenie nieprawdy – a co za tym idzie narażenie osób drugich na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb.
                                                                          

                                                                         Podpis rodziców/opiekunów

 
 

………………………………………………….

 
 

………………………………………………….


 

 
Dotyczy dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Malborku ul. Chopina 71 w okresie epidemii COVID- 19
 
Procedury dla rodziców/opiekunów
 
 1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wejścia rodzica/opiekuna  na teren całej placówki.
 2. Przyprowadzamy dziecko do godziny 8:30.
  Odbieramy dziecko od  godz. 14:30
 3. Rodzic/opiekun przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi przedszkola przed wejściem do budynku.
 4. Dziecka nie przekazujemy na ręce pracownika przedszkola. Wchodzi samodzielnie.
 5. Odbiór dziecka odbywa się w taki sam sposób, zostaje ono  przekazane rodzicowi/opiekunowi przez pracownika przedszkola
 6. Dziecko do przedszkola musi być przyprowadzane i odbierane przez  te same osoby bez udziału osób trzecich (tylko osoby zdrowe).
 7.  Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m- 2m od innych dzieci i rodziców.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów (np. rysunek) do i z przedszkola.
 10.  Zaostrzone  są kryteria nie przyjmowania  dziecka do placówki. Kaszel, katar, gorączka dyskwalifikuje dziecko do przebywania na terenie placówki.
 11.  W przypadku, pojawienia się niepokojących objawów, należy dziecko niezwłocznie odebrać z przedszkola. Rodzic zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu pod którym będzie dostępny.
 12.  Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 13. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka  wyrażam zgodę na odizolowanie go od grupy.
 
Wydane zostaje rodzicom/opiekunom do podpisania oświadczenie i procedury z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka jak i rodziców/ opiekunów.
Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia w/w dokumentów do placówki przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
 
Data                                                           Podpisy rodziców/opiekunów

……………………                                    ……………………………………
                                                   
                                                                   ……………………………………

Dotyczy dzieci pozostających w domu
w okresie epidemii COVID- 19

 
Oświadczenie
 
Oświadczam, że moje dziecko …………………………………….….(imię i nazwisko)
będzie korzystało podczas nieobecności w przedszkolu z nauczania on-line.
W przypadku podjęcia decyzji o powrocie dziecka
do przedszkola rodzice są zobowiązani
do wcześniejszego poinformowania dyrektora lub nauczyciela o tym fakcie
oraz zapoznania się  i przestrzegania zasad i reguł obowiązujących podczas reżimu sanitarnego w Przedszkolu Niepublicznym „Krasnal”

 
Data                                                                                                     Podpisy Rodziców

……………..………………                             
……………………………………………………………
                                                        
                                                               ………………………………………………………………………
Drodzy Rodzice !!!
Miło nam poinformować Państwa, że od września 2014 roku Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” jest przedszkolem o profilu językowym. Język angielski jest z nami na co dzień (pięć dni w tygodniu). To jeden z podstawowych elementów naszej oferty edukacyjnej wliczony w czesne. Program realizowany jest zarówno w języku polskim jak i angielskim. Dodatkowo język angielski towarzyszy naszym dzieciom np.: podczas zajęć artystycznych, plastycznych, gimnastycznych, kulinarnych a także w trakcie posiłków i zabaw.

Nowość!
W naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia z języka hiszpańskiego.
Dear Parents !!!
We would like to kindly inform you that since September 2014 Private Infant School "Krasnal" is bilingual Institution. English is with us every day (five days a week). It's one of the basic elements included in our education offer for free. The curriculum is taught in Polish and English. English language accompanies children during art, gymnastic, cook works and also when they play or eat.