Zapisy do przedszkola

Istnieje możliwość zapisania dziecka
w ciągu całego roku szkolnego,
jeżeli pozwoli na to ilość miejsc.
Kartę przedszkolaka można pobrać
osobiście albo poprzez Internet.
Informacja pod nr tel. 500 096 882 lub 55 272 28 76pobierz kartę przedszkolaka


Dane dotyczące dziecka:
Nazwisko dziecka (wymagane):
Data i miejsce urodzenia (wymagane):
Numer PESEL dziecka (wymagane):
Liczba godzin pobytu w przedszkolu (wymagane):
Liczba posiłków (wymagane):
Zauważone zdolności (wymagane):
Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalisty
np. alergolog, ortopeda, logopeda, psycholog
Jeśli tak to jakiego? (wymagane):
poradni psychologiczno-pedagogicznej (czy posiada orzeczenie
o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym, wczesnym wspomaganiu?) (wymagane):
Inne ważne informacje o dziecku (np. stała choroba, specjalna dieta) (wymagane):
Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:

Adres zamieszkania (wymagane):
Adres zameldowania (wymagane):
Imiona i nazwiska rodziców (wymagane):
Rodzeństwo (wymagane):
Miejsce pracy matki, nr telefonu (wymagane):
Miejsce pracy ojca, nr telefonu (wymagane):
Tel. kontaktowe (wymagane):
Osoby odbierające dziecko z przedszkola?
Proszę podać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego:
Czy potrzebna jest opieka podczas wakacji (wymagane):